Aviso Legal

DATOS DA EMPRESA

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, SISTEL-NOR, S.L.  infórmalle de que se atopa inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña, Tomo 2111, Folio 67, Hoja C-21934, sendo os seus datos identificativos os seguintes:: Denominación social é SISTEL-NOR, S.L. B-15662315 Domicilio social: Rúa do Proxecto Vagalume 3º, 1ºA 15703 – Santiago de Compostela ( A Coruña ) Teléfono: 981 592 121 FAX: 981 590 644 Correo electrónico a efectos de comunicación: info@seguridadea1.com   Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e SISTEL-NOR, S.L. consideraranse eficaces, a todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

 

CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN

O presente aviso legal regula o uso do sitio web (en adiante, A WEB), do que é titular SISTEL-NOR, S.L.. A navegación pola web de SISTEL-NOR, S.L. atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións. O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto, non obstante, SISTEL-NOR, S.Lcondiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa web á previa cumplimentación do correspondente formulario. Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a SISTEL-NOR, S.L., sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da web. O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique a SISTEL-NOR, S.L. e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice. O usuario obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá fronte a SISTEL-NOR, S.L. ou fronte a terceiros, de calquera dano e prexuízo que puideran causarse como consecuencia do incumprimento de dita obriga.

 

POLÍTICA DE LIGAZÓNS E EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADES

SISTEL-NOR, S.L. non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través das ligazóns establecidos na súa website e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio das ligazóns. SISTEL-NOR, S.L. declara ter adoptado todas as medidas necesarias para evitar calquera dano que, aos usuarios da súa website, puideran derivarse da navegación pola súa páxina web. En consecuencia, SISTEL-NOR, S.Lnon se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidera sufrir o usuario.    

USO DE COOKIES E DATOS ESTATÍSTICOS

Esta páxina web non recolle nin almacena datos persoais dos seus visitantes. Únicamente, coa finalidade de ofrecerlle o mellor servizo a través desta páxina, e co obxecto de facilitar o seu uso, analízanse o número de páxinas visitadas, o número de visitas, así como a súa frecuencia de utilización. A estes efectos, utilízanse os datos estatísticos elaborados polo Provedor de Servizos de Internet de SISTEL-NOR, S.L. Con esta información analízase a frecuencia de uso da web da mercantil a partir dos datos de conexión, e as seccións más visitadas. SISTEL-NOR, S.Lnon utiliza cookies para recoller información dos usuarios desde a súa páxina web nin rexistra os seus enderezos IP. O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador de modo que se lle informe da recepción de cookies, podendo, se así o desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco duro. Non obstante, para o acceso á website de SISTEL-NOR, S.L. non será preceptiva a instalación de cookies.    

PROTECCIÓN DE DATOS

Infórmaselle de que os datos persoais que nos facilite voluntariamente, a través dos distintos formularios da web, serán incorporados a un ficheiro titularidade de SISTEL-NOR, S.L. con domicilio en Rúa do Proxecto Vagalume 3º, 1ºA 15703 – Santiago de Compostela (A Coruña), que cumpre coas medidas de seguridade esixidas no Real Decreto 1720/2007 de 21 de decembro. A finalidade de dito ficheiro é a prestación e administración do servizo contratado ou solicitado, así como a realización de estatísticas, a remisión de publicidade e outras promocións comerciais que SISTEL-NOR, S.Lpoida efectuar nun futuro. Mediante o envío dos mencionados formularios, o usuario autoriza  que se lle envíe información e comunicacións comerciais a través de correo postal, correo electrónico ou fax dos produtos e servizos da empresa. Así mesmo, SISTEL-NOR, S.L. cancelará ou rectificará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou teñan deixado de ser necesarios para a súa finalidade, de conformidade co previsto na Ley Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal. O usuario poderá revocar o consentimento prestado e exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito a SISTEL-NOR, S.L., no seguinte enderezo Rúa do Proxecto Vagalume 3º, 1ºA 15703 – Santiago de Compostela (A Coruña), ou ben a través do seguinte correo electrónico info@seguridadea1.com, identificándose debidamente e indicando de forma visible o concreto dereito que se exerce. SISTEL-NOR, S.Ladopta os niveis de seguridade correspondentes requiridos pola citada Lei Orgánica 15/1999 e demais normativa aplicable. Non obstante, non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos derivados de alteracións que terceiros poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros do usuario.
// */?>